Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Cecylia Furman

Przewodnicząca SU: Patrycja Golonka

Z-ca przewodniczącej: Karolina Apanowicz

Członkowie: Emilia Szafran, Anna Rusin, Filip Grodecki, Tomasz Terpin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 • 1
 1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
 • na szczeblu klas – samorządy klasowe,
 • na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.
 1. Prezydium składa się z następujących funkcji:
 • przewodniczący samorządu,
 • zastępca przewodniczącego,
 • skarbnik,
 • sekretarz,
 • członkowie prezydium.
 1. Prezydium wybierane jest przez ogół uczniów poprzez wyłanianie 2 przedstawicieli klas 4 – 8 na zebraniach klasowych, a następnie głosowanie tajne, równe i powszechne ogółu uczniów z klas 4 – 8.
 2. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 4. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez poszczególnych kandydatów.
 5. Poszczególne stanowiska prezydium obsadzane są zgodnie z ilością uzyskanych głosów.
 6. Kadencja prezydium trwa rok.
 7. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 8. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 9. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 10. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 • 2
 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 1. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
 1. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,
 2. przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 1. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
 1. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
 2. wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
 3. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 3
 1. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 2. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 3. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 4. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.
 • 4
 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
działającego przy Szkole Podstawowej
w Rudnej Małej
na rok szkolny 2019/2020

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak aby ta praca stanowiła pole obywatelskiego wychowania.
miesiąc zadaniai sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
Wrzesień Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiegow nowym roku szkolnym.

– Wybór samorządów klasowych

– Kampania wyborcza do SU

– Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wychowawcy

Opiekun SU

Październik 1.      Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej2.      Wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.

3.      Rozpoczęcie nowej akcji „Dzień Koloru”

4.      Przygotowanie i złożenie wiązanek na groby byłych nauczycieli naszej szkoły i bohaterów z II wojny światowej

Opiekun SU
Listopad 1.      Szczęśliwy numerek.2.      Dzień koloru

3.      Gazetka z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji (15.11. 2019)

4.      Organizacja wróżb na klasowe Andrzejek dla klas I – VIII

5.      Udział w akcji „Góra Grosza”

6.      Światowy Dzień Życzliwości  – 21.11.19 r.

– dzień miłych słów i gestów wobec naszych nauczycieli, kolegów i koleżanek

Opiekun SU
Grudzień 1.      Szczęśliwy numerek.2.      Dzień koloru

3.      Przeprowadzenie akcji – paczka świąteczna dla Hospicjum

4.      Włączenie się w przygotowanie apelu Bożonarodzeniowego

Opiekun SU
Styczeń 1.      Szczęśliwy numerek.2.      Dzień koloru

3.      Pomagajmy zwierzętom przetrwać zimę – zbiórka karmy dla schroniska Kundelek (styczeń – luty)

Opiekun SU
Luty 1.      Szczęśliwy numerek.2.      Dzień koloru

3.      Poczta walentynkowa – 14 luty

4.      20 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

– przeprowadzenie szkolnego dyktanda

– promowanie polskiej literatury młodzieżowej

Opiekun SU

bibliotekarz

Marzec 1.      Organizacja Dnia Kobiet2.      Powitanie wiosny – konkurs ekologiczny

3.      Szczęśliwy numerek.

4.      Dzień koloru

Opiekun SU
Kwiecień 1.      Szczęśliwy numerek.2.      Dzień koloru

3.      Życzenia Wielkanocne – kiermasz kartek przygotowanych przez SU

4.      Przygotowanie apelu z okazji Dnia Ziemi – 22 kwietnia

5.      15 minut dla zdrowia – taneczne pląsy na dużej przerwie z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca – 29 kwietnia

Opiekun SU
Maj 1.      Szczęśliwy numerek.2.      Dzień koloru

3.      Obchody Dnia Konstytucji – dekoracja klas raz z samorządami klasowymi

4.      19 maja – Dzień Dobrych Uczynków

– konkurs na klasowy plakat „Moje dobre uczynki dla ludzi, zwierząt i środowiska”

Opiekun SU
Czerwiec 1.      Szczęśliwy numerek.2.      Dzień koloru Opiekun SU
Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej