Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Cecylia Furman

Przewodnicząca SU: Patrycja Golonka

Z-ca przewodniczącej: Filip Grodecki

Członkowie: Karolina Apanowicz, Paweł Kula, Sandra Skała, Maksymilian Pszonka, Kacper Zamorski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej

Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 • 1
 1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
 • na szczeblu klas – samorządy klasowe,
 • na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.
 1. Prezydium składa się z następujących funkcji:
 • przewodniczący samorządu,
 • zastępca przewodniczącego,
 • skarbnik,
 • sekretarz,
 • członkowie prezydium.
 1. Prezydium wybierane jest przez ogół uczniów poprzez wyłanianie 2 przedstawicieli klas 4 – 8 na zebraniach klasowych, a następnie głosowanie tajne, równe i powszechne ogółu uczniów z klas 4 – 8.
 2. Wybory odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 4. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez poszczególnych kandydatów.
 5. Poszczególne stanowiska prezydium obsadzane są zgodnie z ilością uzyskanych głosów.
 6. Kadencja prezydium trwa rok.
 7. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
 8. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
 9. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
 10. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 • 2
 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 1. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
 1. uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego,
 2. przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 1. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
 1. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
 2. wnioskowanie o nadanie imienia szkole,
 3. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 3
 1. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
 2. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
 3. Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
 4. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa rok.
 • 4
 1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
 2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
działającego przy Szkole Podstawowej
w Rudnej Małej
na rok szkolny 2021/2022

Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej