Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej

Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-09-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • brak możliwości zmiany tekstu
 • niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych alternatywnych opisów
 • część plików nie jest w pełni dostępna cyfrowo
 • część artykułów nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-18
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Lubecki
 • E-mail: michallubecki@sprm.glogow-mlp.edu.pl
 • Telefon: +48 17 789 72 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej
 • Adres: Rudna Mała 345, 36-054 Mrowla
 • E-mail: sprudnam@interia.pl
 • Telefon: +48 17 789 72 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Możliwe są dwa wejścia do budynku szkoły: wejście główne oraz wejście do przedszkola – nie jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a drzwi otwierane są ręcznie.
 2. Na terenie szkoły znajduje się parking bez wydzielonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.
 4. W budynku nie ma windy, pochylni, platform, podjazdów, pętli komunikacyjnych itp.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Copyright © Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej